Δίπλωμα Λεωφορείου (κατηγορία Δ)

  • Home
  • Δίπλωμα Λεωφορείου (κατηγορία Δ)

Δίπλωμα Λεωφορείου (κατηγορία Δ)

Η σχολή οδηγών Βεζυράς σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε δίπλωμα κατηγορίας Δ. Βασικές προϋποθέσεις για να έχετε δικαίωμα απόκτησης άδειας οδήγησης λεωφορείου είναι:

  • να έχετε κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • να μην κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
  • να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας
  • να είστε κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, τουλάχιστον
  • να έχετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ
  • να επιτύχετε σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

Σε περίπτωση που κατέχετε και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να σας χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας.

Αναζητήστε το εγχειρίδιο υποψήφιου οδηγού καθώς και την εφαρμογή test drive μέσα από το site μας.

Επιλέξτε το σύνδεσμο της επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης διπλώματος λεωφορείου.