Δίπλωμα κατηγορίας Ε

  • Home
  • Δίπλωμα κατηγορίας Ε

Δίπλωμα κατηγορίας Ε

Εφόσον έχετε άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ ή δίπλωμα κατηγορίας Γ, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε επέκταση και για την κατηγορία Ε (Δ+Ε, Γ+Ε). Επιλέξτε τη σχολή οδηγών Βεζυράς για να την αποκτήσετε.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι:

  • να έχετε κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • να μην κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
  • να είστε κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ ή κατηγορίας Δ, τουλάχιστον
  • να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας σας για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν. Να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας (για την κατηγορία Δ+Ε)
  • vα επιτύχετε σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση

Η χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ+Ε και Δ (αθροιστικά).

Επικοινωνήστε με τη σχολή οδηγών μας για να λύσουμε οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με την επέκταση του διπλώματος σας σε κατηγορία Ε. Συνδυάστε το με άλλη μια παρεχόμενη υπηρεσία μας και κερδίστε πολλαπλά.